Andmekaitseteatis

Oleme uuendanud oma andmekaitsereegleid: 19.04.2018

Andmekaitseteatise kokkuvõte

 • Oleme kohustatud kaitsma oma kasutajate isikuandmeid. Teie usaldus on meie jaoks tähtis!
 • Meie poolt töödeldavaid andmeid võib jagada kasutaja antud, võrguteenuste kasutamisega seoses jälgimise teel saadud ja analüüsivahendite abil tuletatud andmeteks.
 • Kasutame andmeid teenuste osutamiseks ja isikustamiseks, klienditeeninduseks, tootearenduseks ning sobivama reklaami näitamiseks.
 • Usume andmete kasulikkusesse ja soovime pakkuda oma kasutajatele mõjutus- ja haldusvõimalusi seoses andmete töötlemisega. 13. punktist leiate mõjutusvõimaluste nimekirja.
 • Teie nõusolekul pakume asukohapõhiseid teenuseid, mille aluseks on andmeside lõppseadmete asukohainfo kasutamine näiteks kohalike müügiobjektide pakkumiseks.
 • Lisaks sellele andmekaitseteatisele leidub meie kodulehel palju täiendavat teavet andmete töötlemise ja meie töötlusreeglite kohta.

Andmekaitseteatis sisaldab järgmist teavet.

 • Milliseid andmeid minu kohta kogutakse?
 • Millistest allikatest minu andmeid kogutakse?
 • Mis eesmärgil minu isikuandmeid kogutakse?
 • Kuidas minu andmeid säilitatakse ja ühendatakse?
 • Kui kaua minu andmeid säilitatakse?
 • Kes minu isikuandmeid töötleb?
 • Kas minu isikuandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele?
 • Kuidas minu isikuandmeid kaitstakse?
 • Kas kodulehel kasutatakse küpsiseid ja mis need on?
 • Kas on võimalik, et mõni kolmas osapool kogub andmeid minu Kodit.io kodulehe külastustest?
 • Milliseid isikuandmete kaitse tingimusi rakendatakse, kui kasutan mobiili- või tahvelarvuti rakendusi?
 • Kas Kodit.io kasutab andmeid minu lõppseadme asukoha kohta?
 • Millised on minu mõjutusvõimalused?
 • Kas seda andmekaitseteatist võidakse muuta?
 • Kellega võin ühendust võtta?

Homerun Technologies Oy ja selle loodud teenus Kodit.io kohustub kaitsma oma teenuse kasutajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete seaduse (523/1999),  infoühiskonda puudutavate seadusmuudatuste paketi Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) ning muude kohalduvate seaduste sätetele.

Meie teenuseid kasutades nõustub kasutaja selle andmekaitseteatisega. Kui kasutaja nende tingimustega ei nõustu, ei ole tal õigust meie teenuseid kasutada.

1. Milliseid andmeid minu kohta kogutakse?

Kogume kasutaja kohta selle andmekaitseteatise 3. punktis kirjeldatud kasutuseesmärkide täitmiseks vajalikke isikuandmeid. Kasutuseesmärk määrab, milliseid andmeid kasutaja kohta konkreetses olukorras kogutakse.

Kasutaja antud või isiku tuvastamist võimaldavad andmed:

 • kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • digitaalse konto loomiseks vajalikud registreerimisandmed, nagu kasutajatunnus, salasõna ja muud võimalikud isiku tuvastamiseks vajalikud andmed;
 • demograafilised andmed, nagu vanus, sugu, positsioon või amet ja emakeel;
 • kliendisuhet puudutavad andmed, nagu arveldus- ja makseandmed, toote- ja tellimusandmed, kliendi tagasiside ja kontaktivõtud, loterii- ja võistluste vastuste andmed ning tühistamisandmed;
 • kasutaja antud andmed profiilide loomise ja huvide kohta;
 • load ja nõusolekud;
 • pakkumiste blokeerimise andmed;
 • salvestatud kliendikõned;
 • päringute ja uuringutega seoses antud andmed;
 • muud kasutaja nõusolekul kogutud andmed.

Teenuste kasutamise jälgimise teel saadud andmed:

 • teenuste kasutamis- ja lehitsemisandmed, näidatud reklaamid ning andmed reklaamidel klõpsamise kohta;
 • lehekülg, millelt kasutaja on liikunud meie kodulehele, seadme mudel, spetsiaalne seadme ja/või küpsise identifikaator, andmekogumise kanal (veebilehitseja, mobiililehitseja, rakendus), lehitseja versioon, IP-aadress, seansi identifikaator, seansi aeg ja kestus ning kuva resolutsioon ja operatsioonisüsteem;
 • digitaalse konto, nagu Kodit.io hinnahinnangu tööriista kaudu tuvastatud kasutaja identifikaatoriks on tüüpiliselt juhuslikult loodud numbririda;
 • jälgimise teel märgatud, mitte registreeritud, kasutaja identifikaatoriks on tüüpiliselt küpsis või muu vastav identifikaator;
 • asukohaandmed, nagu GPS-i või WLAN-i ühenduspunktide või mobiilivõrgu tugijaamade abil arvutatud koordinaadid, kui kasutaja on andnud selleks sõnaselge loa;
 • muud kasutaja nõusolekul kogutud andmed.

Teenuste kasutamisest tuletatud andmed:

 • tuletatud andmete all mõeldakse andmeid, mida on järeldatud analüütiliste vahendite abil teenuse kasutamise jälgimise ja/või kliendi enda antud andmete põhjal, näiteks kasutaja võimalikud huviobjektid või tema paigutamine teatud laadi kasutajate rühma.

Meie turundusregistri andmed:

 • oma turundusregistrisse salvestame andmed kasutaja nime ja asukoha kohta, ühe temaga seotud identifikaatori andmed ning kontaktandmed ühendusevõtmiseks. Võime märkida kasutaja andmed meie turundusregistrisse näiteks siis, kui kasutaja on andnud meile oma kontaktandmed näiteks seoses uudiskirja tellimise, võistluse või hinnahinnanguga.

2. Millistest allikatest minu andmeid kogutakse?

Eelkõige kogutakse isikuandmed kasutajalt endalt seoses hinnahinnangu, hinnangupäringu või registreerumisega või hiljem kliendiks olemise ajal. Viimati nimetatud meetodite abil võime koguda ka jälgimisandmeid selle kohta, kuidas kasutaja meie teenuseid kasutab.

Lisaks kogume andmeid Soome klienditurundusliidu hallatud keeluregistrist Robinson, rahvastikuregistrist ning muudest vastavatest avalikest või eraregistritest.

3. Mis eesmärgil minu isikuandmeid kogutakse?

Töötleme isikuandmeid vaid eelnevalt määratletud kasutuseesmärkidel, eelkõige järgmistel eesmärkidel.

 • Tooted, teenused ja nende isikustamine: tarnime kasutajatele korterite hinnahinnanguid, kontrollkäike, ostame kortereid ning müüme kortereid. Lisaks võime oma teatud teenuseid isikustada ja soovitada kasutajale potentsiaalselt huvipakkuvat sisu.
 • Tootearendus: arendame pidevalt oma toodete ja teenuste kasutajaliideseid ja kasutuskogemust. Teeme äriotsuste toetamiseks küsitlus- ja tarbijauuringuid ning aruandeid.
 • Pakkumised, ostmine ja klienditeenindus: aitame kasutajal leida huvitavaid pakkumisi, tarnime ostjale tema ostetud tooted või teenused ning püüame pakkuda kasutajale võimalikult isiklikku klienditeenindust.
 • Suunatud digitaalne reklaam: esitame kasutajale reklaami, mis kasutajat tõenäoliselt huvitab.

4. Kuidas minu andmeid säilitatakse ja ühendatakse?

Töötleme kasutaja antud andmeid, mille põhjal klienti võib tuvastada (nagu profiil ja kontaktandmed) ning teenuse kasutamise jälgimisest saadud ja tuletatud andmeid eraldi andmebaasides. Säilitame teenuste kasutamise jälgimisest saadud ja tuletatud andmeid alati ühendatuna identifikaatoritega, mis koosnevad tüüpiliselt juhuslikult loodud numbriridadest ja mille järgi ei ole võimalik kasutaja isikut tuvastada.

Kui kasutaja on registreerunud Kodit.io hinnangutööriista kasutajaks, palunud hinnahinnangut või kontrollkäiku hindamise eesmärgil, võime 3. punktis nimetud kasutuseesmärkidel registreerimisandmeid ja teenuste kasutamise jälgimisest saadud andmeid üksteisega täiendada. Andmete ühendamiseks reklaami ja turundusteadete suunamise eesmärgil on vaja kasutaja nõusolekut.

Kasutaja saab lisateavet meie poolt kasutatavatest meetoditest ja identifikaatoritest meie küpsiste kasutamise reeglitest.

5. Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Säilitame kasutaja andmeid ainult nii kaua, kui on vaja eespool 3. punktis määratletud eesmärkide täitmiseks vastavalt kohaldatavatele seadustele.

Kui kasutaja ei ole loginud oma digitaalsele kontole (Kodit.io hinnangutööriist) viimase, tüüpiliselt, kaheksateist (18) kuu vältel, palutakse kasutajal oma kasutusõigust uuendada. Kui kasutaja ei uuenda oma kasutusõigust või kasutaja kliendisuhe või muu isikuandmete töötlemise alus on lõppenud, siis suurem osa kasutaja isikuandmetest kustutatakse, kantakse üle püsivasse turundusregistrisse või antakse neile selline kuju, et andmesubjekti ei ole neist enam võimalik tuvastada.

Mõnede teenuste kommunikatsiooni jaotistesse, nagu avalik tagasiside jaotis, jääb nähtavale kasutaja kasutajanimi või muu sellele vastav märge ja sellega seotud loodud sisu ka pärast kliendisuhte lõppemist. Lisaks võime olla kohustatud säilitama mõningaid kasutaja isikuandmeid, et saaksime järgida raamatupidamist või muid toiminguid reguleerivaid seadusi ka pärast kliendisuhte või muu isikuandmete töötlemise aluse lõppu.

6. Kes minu isikuandmeid töötleb?

Ettevõte Homerun Technologies Oy võib töödelda isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele isikuandmete seadustele. Võime usaldada isikuandmete töötlemise osaliselt ka kolmandale osapoolele ning sel juhul tagame sõlmitud lepingutega, et isikuandmeid töödeldaks vastavalt isikuandmete seadusele ja ka muus osas asjakohaselt.

Reeglina me ei edasta andmeid väljapoole EL-i või EMP-d. Kui edastame andmeid väljapoole EL-i või EMP-d, hoolitseme isikuandmete kaitse piisava taseme eest muu hulgas leppides kokku isikuandmete konfidentsiaalsuse ja töötlemisega seotud asjaoludes seadusandluses eeldatud viisil, näiteks kasutades Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu näidissätteid, ja muus osas nii, et isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt sellele andmekaitseteatisele.

Edastame andmeid kolmandatele osapooltele ainult 7. punktis esitatud juhtudel.

7. Kas minu isikuandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele?

Me ei müü, rendi ega edasta tuvastatud kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud alltoodud juhtudel.

 • Võime edastada kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele, kui kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
 • Võime edastada reklaamivõrgustikele reklaami suunamise eesmärgil kasutajate kohta jälgimise teel saadud teavet nende teatud kasutajasegmentidesse kuulumise kohta. Reklaamivõrgustikud ei tohi ilma tuvastatud kasutaja nõusolekuta ühendada neid andmeid kasutaja isikuandmetega.
 • Võime edastada kasutaja isikuandmeid pädevate asutuste või muude osapoolte nõudel, kui nõuded on esitatud kooskõlas kohaldatavate seadustega.
 • Võime edastada andmeid teadus- või ajaloouuringu jaoks, kui andmetele on antud selline kuju, et andmesubjekt ei ole neis enam tuvastatav.
 • Kui müüme, ostame, ühendame või muul viisil reorganiseerime oma äritegevust, võib kasutaja isikuandmeid edastada ostjatele ja nende nõustajatele.
 • Vastavalt registriaruandele võib andmeid kooskõlas isikuandmete seadusega edastada otseturunduse eesmärkidel ning arvamus- ja turu-uuringuteks ning muudeks vastavateks uuringuteks.
 • Kui kasutaja on andnud oma nõusoleku Kodit.io koostööpartnerite elektrooniliseks otseturunduseks, võidakse kasutaja andmeid edastada täpselt valitud koostööpartneritele turunduseesmärkidel.

8. Kuidas minu isikuandmeid kaitstakse?

Kasutame vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid andmekaitsevahendeid isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, edastamise, kaotsimineku või muu ebaseadusliku töötlemise vastu. Sellised vahendid on muu hulgas tulemüüride, salastamismeetodite, turvatud seadmeruumide kasutamine, asjakohane juurdepääsu kontroll, hallatud kasutusõiguste andmine ja kontroll nende kasutamise üle, isikuandmete töötlemises osalevate töötajate juhendamine ning allhankijate hoolikas valik.

9. Kas kodulehel kasutatakse küpsiseid ja mis need on?

Võime koguda kasutaja lõppseadet puudutavaid andmeid küpsiste („cookies“) ja muude vastavate meetoditega, nagu veebilehitseja kohalik mälu, abil. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab kasutaja lõppseadmesse. Küpsised sisaldavad sageli nimetut eristavat identifikaatorit, mille abil võime tuvastada ja loendada meie kodulehte külastavad veebilehitsejaid.

Kasutaja saab tutvuda lähemalt meie küpsiste kasutamise reeglitega siin.

10. Kas on võimalik, et mõni kolmas osapool kogub andmeid minu Kodit.io kodulehe külastustest?

Kolmandate osapoolte all mõeldakse Homerun Technologies Oy-sse ja Kodit.io-sse mitte kuuluvaid osapooli, nagu reklaamivõrgustikud ning mõõte- ja jälgimisteenuste pakkujad. Need nn kolmandad osapooled võivad paigutada meie teenuseid külastava kasutaja lõppseadmesse küpsiseid näiteks selleks, et saaksime teha kasutajale suunatud reklaami või statistikat kodulehe külastajate arvu kohta. Kuna kasutaja veebilehitseja nõuab sel juhul kolmanda osapoole paigutatud reklaame Kodit.io väliselt serverilt, saavad need kolmandad osapooled oma küpsiseid näha, muuta või paigutada. Püüame lepingute koostamisel tagada, et need kolmandad osapooled järgiksid kohaldatavaid seadusi ning valdkonnas iseregulatsiooni kaudu välja kujunenud juhiseid.

Võime oma teenustes kasutada veebilehitseja laiendeid, näiteks Facebooki nuppu „Meeldib“. Näiteks võib meie mõnede teenuste juures näha Facebooki nuppe, aga nende sisu tuleb otse Facebookist. Kui kasutaja külastab meie teenust, saab Facebooki plugin aru, et kasutaja on  Facebooki sisse loginud, ja näitab sel juhul plugina kohandatud sisu, nagu kasutaja oleks Facebook.com veebisaidil. Kui kasutaja ei ole Facebooki sisse loginud, pluginad kohandatud sisu ei näita. Facebook võib koguda andmeid kasutaja külastuste kohta vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse tingimustele. Facebook ei edasta kogutud andmeid Kodit.io-le, kui kasutaja ei ole andnud selleks selgesõnalist nõusolekut.

Kasutaja võib tutvuda sotsiaalvõrgustike teenuste tingimustega vastava teenuse kodulehel. Meie teenused võivad sisaldada ka teiste veebisaitide linke, aga me ei vastuta nende väliste veebisaitide isikuandmete kaitse reeglite ega sisu eest. Soovitame tutvuda iga vastava veebisaidi isikuandmete kaitse tingimustega.

Kasutaja saab lisateavet kolmanda osapoole küpsiste kohta siit.

11. Milliseid isikuandmete kaitse tingimusi rakendatakse, kui kasutan mobiili- või tahvelarvuti rakendusi?

Meie mobiilirakendustes, mis on kasutajale kättesaadavaks tehtud näiteks Apple App Store’i, Google Play või Microsoft Store’i kaudu, kasutatakse lisaks selle andmekaitseteatise tingimustele ka vastava teenuseosutaja tingimusi.

12. Kas Homerun Techlogies Oy ja Kodit.io kasutavad andmeid minu lõppseadme asukoha kohta?

Kasutaja lõppseadme asukohaandmeid võidakse kasutada asukohapõhiste teenuste pakkumiseks, nagu asukoha ilmateate saamine ja suunatud reklaami esitamine, kui kasutaja on andnud asukohaandmete kasutamiseks oma selgesõnalise nõusoleku või kui asukohaandmed on muudetud anonüümseks.

Asukohaandmed määratakse kindlaks asukohatuvastuse meetoditega, näiteks GPS-i ja WLAN-i ühenduspunktide ja mobiilivõrgu tugijaamade andmete abil. Kasutaja võib oma nõusolekust igal ajal taganeda.

13. Millised on minu mõjutusvõimalused?

Oleme kohustunud pakkuma oma kasutajatele andmekaitsega seotud valikuid ja haldamisvõimalusi. Alltoodud nimekirjas on eri moodused, mille abil saavad meie kasutajad andmete kogumist ja töötlemist mõjutada.

Otseturunduse keeld

Kasutajal on õigus keelata oma andmete edastamine ja töötlemine otsereklaami, kaugmüügi ja muu otseturunduse eesmärgil, võttes ühendust e-posti aadressil privacy@kodit.io.

Andmete kontrollimine

Kasutajal on õigus kontrollida tema kohta salvestatud isikuandmeid. Kasutaja palvel parandame, kustutame või täiendame töötluse eesmärgi seisukohalt vigased, tarbetud, puudulikud või vananenud isikuandmed. Kasutaja saab oma isikuandmeid uuendada ja/või kontrollida, võttes ühendust e-posti aadressil privacy@kodit.io

Küpsiste kasutamise keelamine

Kasutajal on õigus keelata küpsiste kasutamine, muutes veebilehitseja seadeid. Küpsiste kasutamise keelamine võib mõjutada meie teenuste funktsioone.

Küpsiste kustutamine

Kasutaja saab oma veebilehitseja seadetes küpsised kustutada. Küpsiseid regulaarsete ajavahemike järel kustutades saab kasutaja vahetada identifikaatorit, mille põhjal luuakse kasutaja profiil. Küpsiste kustutamine ei lõpeta aga andmete kogumist, vaid pigem tühistab varasematel käitumisandmetel põhineva profiili.

Reklaami suunamise keelamine

Kasutaja saab keelata reklaami suunamise kasutaja veebikäitumise alusel, kasutades alltoodud valikuid. Keelamise järel näidatakse kasutajale sama palju reklaami kui enne, aga reklaam ei ole valitud vastavalt kasutaja huvivaldkondadele.

 • Kasutajal on võimalik keelata hinnahinnangute tööriista registreerimisandmete kasutamine turunduse ja digitaalse reklaami suunamiseks, võttes ühendust e-posti aadressil privacy@kodit.io
 • Ka kolmandad osapooled, nagu reklaamivõrgustikud, võivad suunata reklaami vastavalt kasutaja huvivaldkondadele ning kasutaja saab sellist suunamist keelata, pöördudes vastava reklaamivõrgustiku poole.

Lisateavet veebilehitseja kasutamisel põhineva reklaami suunamise kohta saab kasutaja veebisaidilt Your Online Choices.

Nõusolek asukohaandmete kasutamiseks

Kasutaja saab anda nõusoleku asukohaandmete kasutamiseks lõppseadme ja rakenduste seadete abil. Seadete abil saab kasutaja ka igal ajal oma nõusoleku tühistada.

14. Kas seda andmekaitseteatist võidakse muuta?

Arendame pidevalt oma teenuseid ja meil on õigus muuta seda andmekaitseteatist, teatades sellest oma teenuste osutamisel. Muudatused võivad tugineda ka seadusandluse muutumisele. Soovitame andmekaitseteatise sisuga regulaarselt tutvuda.

15. Kellega võin ühendust võtta?

Palume ühendust võtta eelkõige e-posti aadressi privacy@kodit.io kaudu.

Kasutaja võib saata selle andmekaitseteatisega seotud päringud ning võimaliku reklaami suunamisega seotud nõuded ka aadressil:

Homerun Technologies Oy / Tietosuoja
Maria01
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland