Homerun Technologies Oy teenuse Kodit.io üldised kasutustingimused

Homerun Technologies Oy (edaspidi „Homerun“) loodud ja hallatud, peamiselt aadressil Kodit.io asuva veebipõhise teenuse (edaspidi „teenus“) kasutamise kohta rakendatakse neid üldisi kasutustingimusi (edaspidi „kasutustingimused“). Teenuse teatud osade suhtes rakendatakse lisaks eritingimusi. Kui need kasutustingimused ja teenuse osa eritingimused on omavahel vastuolus, rakendatakse teenuse osa eritingimusi.

Kodit.io hinnahinnangu tööriista suhtes, mis on tehtud teenuse kasutajale (edaspidi „kasutaja)“ kättesaadavaks teenuse kaudu, rakendatakse samu kasutustingimusi.

Kasutaja kinnitab, et ta on nende kasutustingimustega (edaspidi „kasutustingimused“) tutvunud ja kohustub neid teenuse kasutamisel järgima.

Teenuse teatud osade kasutamine eeldab registreerumist või kontaktandmete andmist. Registreerumist eeldab hinnahinnangu tööriista kasutamine ja kontaktandmete andmist korteri hinnahinnang ning kontrollkäigu palve. Teenuse kasutajaks registreerudes või teenusele oma kontaktandmeid andes või Homerunile oma nõusolekul muid isikuandmeid andes saab kasutajast Homeruni klient ja kasutaja andmed registreeritakse Homeruni/Kodit.io kliendiregistris. Homerunil on õigus soovi korral muuta varem vabakasutuses olnud teenuse osi registreerumist eeldavaks või vastupidi.

Homeruni ülesanded ja vastutus teenuse eest

Teenus on algusest peale kasutatav 24 tundi ööpäevas. Homerunil on siiski õigus võtta teenus või selle osa ajutiselt kasutusest hoolduse, seadmete asendamise ja üldiste korraldustoimingute tõttu, turvalisuse tagamiseks, liigse koormuse tõttu või muul vältimatul põhjusel. Homerun ei anna mingeid otseseid või kaudseid tagatisi teenuse toimimise või funktsioonide kohta ega taga, et teenus toimib katkestuste või riketeta.

Homerunil on lisaks õigus parandada ja igal moel muuta teenuse sisu, ülesehitust ja välimust, selle toote- ja andmebaasivalikut, programme, seadmeid, käsikirjade ja muude dokumentide sisu, teenuseaegu ning teenuse muid osi. Homerun püüab, kui mõistlikes piirides vähegi võimalik, teavitada kasutajat ette teenuses toimuvatest, kasutaja seisukohalt olulistest muudatustest ning katkestustest teenuse vahendusel või muul sobivaks peetaval viisil. Muudatused jõustuvad kohe pärast teostamist.

Homerun ei vastuta teenuse sisu (sealhulgas lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele) ega selle õiguspärasuse eest, välja arvatud tema enda loodud infosisu. Homerunil on õigus eemaldada teenusest materjal, mis on tema arvates seadus- või hea tava vastane või kahjulik Homerunile, kasutajatele või kolmandale osapoolele.

Teenuses võib toimuda kasutajatevaheline kommunikatsioon kaudselt teenusesse jäetud sisu kaudu. Homerun ei vastuta kasutajatevahelise kommunikatsiooni ega muu tegevuse tagajärjel teistele kasutajatele või kolmandale osapoolele potentsiaalselt tekitatud kahjude eest.

Salvestame klienditeeninduse arendamise ja kiirendamise eesmärgil kõik oma Homerunilt saadetud teated.

Kasutaja vastutus ja kohustused

Kasutaja saab isikliku õiguse kasutada teenust vastavalt neile kasutustingimustele ja muudele teenust või selle üksikuid osi puudutavatele tingimustele.

Kui kasutaja registreerub teenuse kasutajaks või palub hinnahinnangut või kontrollkäiku hindamise eesmärgil, peab ta andma blanketil nõutavad isikuandmed. Kasutaja saab teenuse kasutamiseks vajaduse korral salasõna ja kasutajatunnuse, mille abil tal on võimalik teenuse veebisaidile sisse logida. Salasõna ja kasutajatunnus on isiklikud ning neid ei tohi edastada ega avaldada kolmandale osapoolele. Kasutaja vastutab kõikide vastava kasutajatunnuse ja salasõnaga tehtud toimingute eest teenuse kasutamisel. Kui salasõna või kasutajatunnus saavad kõrvalistele isikutele teatavaks, peab kasutaja teatama sellest viivitamatult e-posti aadressil support@kodit.io. Kui teade on vastu võetud, vabaneb kasutaja vastutusest oma salasõna ja tunnuse abil tehtud toimingute eest, mis tal oleks ilma sellist teadet esitamata.

Kasutaja vastutab selle eest, et tal oleksid kõik vajalikud autori- ja muud õigused ja/või õiguste valdajate nõusolekud teenuse kaudu avaldatavale materjalile ning muule materjalile, mida ta teenusega seoses saadab, vahendab või salvestab, ning kohustub mitte saatma ega vahendama (näiteks linkides) teenuse kaudu materjali või teateid, mis rikuvad kolmandate osapoolte omandi-, autori- või muid õigusi, on haavavad, solvavad, laimavad, seotud kuritegevusega, sündsusetud, seadus- või hea tava vastased või Homerunile, muudele kasutajatele või kolmandale osapoolele kahjulikud või võivad tekitada teenuses rikkeid, ummistusi või muid kasutuskatkestusi. Kasutaja vastutab kõigi eespool nimetatud toimingutega põhjustatud kahjude eest.

Kasutaja vastutab kõigi teenuse kasutamisega seoses endale põhjustatud otseste ja kaudsete kulude eest.

Teenuse omandi- ja autoriõigused

Teenuse sisu on vastavalt Soome seadusandlusele ja rahvusvahelistele lepingutele kaitstud autoriõigustega. Kõik õigused teenusele (sh autoriõigused) kuuluvad Homerunile või muudele teenuse jaoks andmeid tootvatele osapooltele. Homerun jätab endale kõik õigused teenuse sisule, kui teenuses ei ole teisiti nimetatud. Programmide õigused kuuluvad litsentside valdajatele.

Kasutaja on teadlik sellest, et teenuse ja selle osade omandiõigused ning autori- ja kaubamärgi- ning muud immateriaalsed õigused kuuluvad Homerunile ja et kasutajale ei laiene mingeid muid õigusi peale nendes tingimustes nimetatud kasutusõiguste.

Kasutajal ei ole õigust kasutada teenust avalikult ega seda salvestada, edastada või muul viisil kasutada Homeruni õigusi riivates. Kasutaja võib siiski edastada teenuses olevat avaliku domeeni- või jaosvara hulka kuuluvat materjal vastavalt seda materjali puudutavatele juhistele kas oma kasutuseks või levitamiseks.

Kasutajal ei ole õigust kasutada ilma teenuseosutaja eelneva sõnaselge loata automaatseid süsteeme (sealhulgas „robot-“, „spider-“, „scraper-“ ja „offline reader“ programme) objektide valmistamiseks teenusest, teenuse osadest või teenuse sisust või nende muutmiseks avalikkusele kättesaadavaks.

Õigused kasutaja antud sisule

Kasutaja loovutab Homerunile kõik praegused ja tulevased majanduslikud õigused tema poolt antud materjalile. Homerun võib eespool nimetatud õigused omakorda loovutada ning teenuses sisalduvat materjali (kaasa arvatud objektid) oma äranägemisel muuta või ümber töötada, nt teenuse ja objektidega seotud väärkasutuse takistamiseks. Kasutajale jääb Homerunist sõltumatu kasutusõigus teenusele antud materjalile. Teenuses esineva materjali teenuseväline kasutamine (sh kopeerimine) või avaldamine ärilisel või muul eesmärgil kellegi muu poolt peale asjaomase kasutaja on ilma Homeruni selgesõnalise nõusolekuta keelatud.

Homerunile esitatud tagasiside, arendusideed ja nõuded

Arendusideed, tagasiside ja nõuded esitatakse e-posti aadressi support@kodit.io kaudu.

Kasutusõiguse üleandmine ja peatamine

Kasutajal ei ole õigust loovutada või edasi anda teenuse kasutusõigust (kaasa arvatud salasõna ja muud teenuse kasutamist võimaldavad tunnused) kolmandale osapoolele. Homerun võib keelduda andmast kasutajatunnust või tühistada antud kasutajatunnuse, kui kasutaja on toiminud või toimib kasutustingimuste, seadus- või hea tava vastaselt.

Homerunil on õigus ka ajutiselt blokeerida kasutaja juurdepääs teenusele, kui see on teenuse toimimise seisukohalt vajalik. Kui kasutaja ei ole kasutanud teenust kaheksateist (18) kuu vältel, võib Homerun oma äranägemisel tühistada kasutaja salasõna ja kasutajatunnuse. Kasutaja võib seejärel soovi korral end uuesti teenuse kasutajaks registreerida. Kasutusõiguse lõppedes kustutatakse kasutaja kasutajatunnus ja salasõna automaatselt.

Lepingu lõppemisest hoolimata jäävad neis kasutustingimustes sätestatud omandi- ja autoriõigust, vastutust kommunikatsiooni eest ning vastutuse määra puudutavad sätted jõusse seniks, kuni neil on tähendust. Lepingu lõppedes kasutajapoolse lepingu rikkumise tõttu on Homerunil õigus mitte anda kasutajale uut kasutusõigust.

Homerunil on alati soovi korral õigus lõpetada teenuse pakkumine kas tervikuna või ositi. Homerun teatab lõpetamisest vastavalt võimalustele teenuse vahendusel või muul sobivaks peetaval moel õigeaegselt ette.

Vastutuse määr

Teenust ja selle sisu esitatakse sellisena, nagu see on, ning kasutaja kasutab Homeruni toodetud ja/või vahendatud teenuseid omal vastutusel. Homerun vastutab teenuse kasutamisega seotud andmeturberiskide või teenuse sisu õiguspärasuse või sobivuse eest teatud otstarbeks ainult sedavõrd, kuivõrd kohaldatavad seadused seda nõuavad. Kui kohaldatava seaduse sätetest ei tulene teisiti, ei vastuta Homerun sellise otsese või kaudse, materiaalse või immateriaalse kahju eest, mis tekib potentsiaalselt kasutajal või kolmandal osapoolel seoses teenuse või selle sisu katkestuste, viivituste, vigade või puudustega.

Kasutaja on kohustatud korvama Homerunile ning kolmandatele osapooltele tekitatud kahju, mis on põhjustatud kasutajapoolsest seadus-, ametiasutuste korralduste ja juhiste või nende kasutustingimuste vastasest tegevusest. Lepingupooled ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust või vastavast põhjusest tulenevast lepingupoolte tegevuse ülemäärasest raskenemisest.

Isikuandmete töötlemine ja küpsiste kasutamine

Teenuseosutaja töötleb registreeritud kasutajate isikuandmeid vastavalt teenuse registriaruandele ja Homeruni andmekaitseteatisele ning isikuandmete kaitset käsitlevale seadusandlusele. Teenuses kasutatakse küpsiseid andmekaitseteatises kirjeldatud viisil.

Muud tingimused

Teenus sisaldab linke ja ühendusi kolmanda osapoole veebisaitidega. Selliste kolmanda osapoole pakutud teenuste suhtes rakendatakse vastava kolmanda osapoole kasutus- ja muid tingimusi ning Homerun ei vastuta nende veebisaitide isikuandmete kaitse reeglite ega sisu eest.

Homerunil on õigus anda teenus ja selle haldamine ning sellega seotud kliendisuhted üle mõnele kontserni Homerun Technologies kuuluvale ettevõttele.

Teenusele ja kasutustingimustele kohaldatakse Soome seadusi, välja arvatud seaduste vasturääkivust puudutavad sätted.

Erimeelsuste lahendamine

Homeruni ja kasutaja vahelised võimalikud erimeelsused püütakse lahendada osapoolte vaheliste läbirääkimistega. Kui osapooled ei jõua kokkuleppele, lahendab erimeelsuse Helsingi maakohus. Kui vaidlusküsimus puudutab aga nii turukohtu pädevusse kuuluvat valdkonda (näiteks immateriaalsete õiguste riivamine) kui ka nende kasutustingimustega seotud küsimust, lahendatakse vaidlus turukohtus. Klient võib esitada hagi ka oma kodukoha piirkondlikusse alamkohtusse.

Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada osapoolte vaheliste läbirääkimistega, on tarbijal võimalik saata vaidlusküsimus lahendamiseks tarbijavaidluste ametile, www.kuluttajariita.fi. Enne küsimuse viimist tarbijavaidluste ametile peab tarbija ühendust võtma tarbijate nõustamisteenusega, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopa Komisjon pakub ka veebipõhist vaidlusküsimuste lahendamise foorumit, mis on eelkõige mõeldud teises EL-i riigis asuvale tarbijale, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.